Skip to Main content Skip to Navigation
Book sections

Chương IV - VẤN ĐỀ SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG CHĂN NUÔI VÀ TƯƠNG LAI CỦA NGHIÊN CỨU VI SINH VẬT ĐỐI VỚI AN TOÀN THỰC PHẨM

Yves Waché 1 
1 PMB - Procédés Microbiologiques et Biotechnologiques
PAM - Procédés Alimentaires et Microbiologiques, PAM - Procédés Alimentaires et Microbiologiques [Dijon]
Complete list of metadata

https://hal-agrosup-dijon.archives-ouvertes.fr/hal-02877552
Contributor : Institut Agro Dijon Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Monday, June 22, 2020 - 3:09:16 PM
Last modification on : Tuesday, September 27, 2022 - 3:32:25 AM

Licence

Copyright

Identifiers

  • HAL Id : hal-02877552, version 1

Citation

Yves Waché. Chương IV - VẤN ĐỀ SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG CHĂN NUÔI VÀ TƯƠNG LAI CỦA NGHIÊN CỨU VI SINH VẬT ĐỐI VỚI AN TOÀN THỰC PHẨM. An toàn thưc phẩm nông sản - Một số hiểu biết về sản phẩm, hệ thống sản xuất phân phối và chính sách nhà nước, NXB Nông nghiệp, pp.67-76, 2016, 978-604-60-2358-6. ⟨hal-02877552⟩

Share

Metrics

Record views

60