HAL will be down for maintenance from Friday, June 10 at 4pm through Monday, June 13 at 9am. More information
Skip to Main content Skip to Navigation
Book sections

Chương IV - VẤN ĐỀ SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG CHĂN NUÔI VÀ TƯƠNG LAI CỦA NGHIÊN CỨU VI SINH VẬT ĐỐI VỚI AN TOÀN THỰC PHẨM

Yves Waché 1
1 PMB - Procédés Microbiologiques et Biotechnologiques
PAM - Procédés Alimentaires et Microbiologiques, PAM - Procédés Alimentaires et Microbiologiques [Dijon]
Complete list of metadata

https://hal-agrosup-dijon.archives-ouvertes.fr/hal-02877552
Contributor : Kevin Oudard Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Monday, June 22, 2020 - 3:09:16 PM
Last modification on : Tuesday, May 24, 2022 - 3:39:28 AM

Licence


Copyright

Identifiers

  • HAL Id : hal-02877552, version 1

Citation

Yves Waché. Chương IV - VẤN ĐỀ SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG CHĂN NUÔI VÀ TƯƠNG LAI CỦA NGHIÊN CỨU VI SINH VẬT ĐỐI VỚI AN TOÀN THỰC PHẨM. An toàn thưc phẩm nông sản - Một số hiểu biết về sản phẩm, hệ thống sản xuất phân phối và chính sách nhà nước, NXB Nông nghiệp, pp.67-76, 2016, 978-604-60-2358-6. ⟨hal-02877552⟩

Share

Metrics

Record views

38